Рисунки из цифр и букв - разные1 2 3 4 5 6 7 8Туз пик из символов

__8888888888888888888888888888888888888888
_88______________________________________88
88_____8888_______________________________88
88____88888_______________________________88
88____88__88______________________________88
88___88___88______________________________88
88___88888888_____________________________88
88__888___8888____________________________88
88__88______88____________________________88
88_________________888____________________88
88________________88888___________________88
88______________888888888_________________88
88_____________88888888888________________88
88____________8888888888888_______________88
88___________888888888888888______________88
88_________8888888888888888888____________88
88_________8888888888888888888____________88
88__________88888888888888888_____________88
88_________________8888___________________88
88_______________8888888__________________88
88____________________________88______88__88
88_____________________________88____888__88
88_____________________________88888888___88
88______________________________88__888___88
88______________________________888_88____88
88________________________________888_____88
_88______________________________________88
__8888888888888888888888888888888888888888


Премия ОСКАР из знаков для контакта

__________________111
_______________1111111111
_____________1¶¶¶1___1¶¶¶1
_____________¶¶¶¶1__111¶¶¶
____________1¶¶¶¶¶__1¶¶¶¶¶¶
_____________1¶11¶1_¶¶¶¶¶¶1
_____________1¶¶1¶1_¶¶1¶¶¶
______________1¶¶¶1_¶¶¶¶¶1
_______________¶¶¶111¶¶¶1
______________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
____________1¶¶¶1___11¶¶¶¶¶1
_________11111¶¶______1¶¶¶¶¶¶1
_____1111111____________111¶¶¶¶¶¶111
__1___11111___11_____1111111111¶11111¶
_1____1111_______11111_______11111111¶¶
¶1_____111________111_______1111¶¶1111¶
¶1____1¶111_______111_____111111¶¶1111¶1
1¶¶¶¶¶¶111________1_______1111111¶¶¶¶¶¶1
_¶¶¶¶¶¶11________1111__________1¶¶¶¶¶¶¶
_1¶11¶¶¶¶111111_1¶__¶¶11111111¶¶¶¶¶1¶¶1
__¶___¶¶¶¶¶¶¶¶1_____1¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶
__¶___1¶¶¶¶¶1_______1¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶
__1¶11¶¶¶¶¶1111_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1___1¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶
___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__________11¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____1¶¶¶¶1___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶
_______1¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶11111¶¶1¶
_________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶111¶¶¶1¶¶¶111¶¶¶¶¶
__________¶¶11111¶¶11¶111111¶¶¶
__________¶¶¶11111¶11¶111111¶¶¶
_________1¶1¶¶1111¶11¶1111¶¶11¶1
_________¶¶11¶¶111¶11¶1111¶111¶¶
_________¶¶111¶¶¶1¶11¶¶¶¶¶1111¶¶
_________¶¶1__11¶¶¶11¶¶¶¶11__1¶¶
_________¶¶1__111¶¶11¶¶111___1¶¶
_________¶¶11_1111¶¶1¶1111__11¶¶
_________1¶¶111111¶¶1¶1111__1¶¶¶
_________1¶¶111111¶¶1¶1111_11¶¶1
__________¶¶1111111¶1¶1111111¶¶
__________¶¶¶111¶1¶¶1¶1111111¶¶
___________¶¶¶11¶1¶¶11¶11111¶¶1
____________1¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶1
_____________¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1
_____________¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1
____________¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶1¶¶¶
____________¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶
____________¶¶111¶¶¶1¶¶1¶¶¶1¶1
____________¶¶111¶¶¶1¶¶11111¶¶
____________¶¶1111¶¶1¶¶11111¶¶
____________1¶1111¶¶1¶¶11111¶1
_____________¶111¶¶¶1¶¶1111¶¶
_____________¶¶1¶1¶¶1¶¶111¶¶¶
_____________1¶¶¶¶¶¶1¶¶¶11¶¶
______________¶¶¶1¶¶¶¶¶111¶¶
_______________¶¶111¶¶1111¶1
_______________¶¶1111¶¶11¶¶
___________111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶11
______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1
1¶¶¶1111111¶¶¶1_1¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶
¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶11111¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶11111¶
11¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶1
1¶111¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶1111
¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶111¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Статуэтка Оскара
________________$$$$$$$
______________$$$$$_$$$$$
______________$$$_____$$$
______________$$_______$$
______________$$_______$$
______________$$$_____$$$
______________$$$$___$$$$
_______________$$$$_$$$$
_______________$$$$$$$$$
______________$$$$___$$$$
____________$$$$$_____$$$$$
_____$$$$$$$$_____$_____$$$$$$$$
__$$$$$$$__________$__________$$$$$$$
_$$$$______________$______________$$$
_$$$__________$$$$$$$$$____________$$$
_$$_________$$$$$__$$$$_____________$$
_$$_______$$$$_______$$_____________$$
_$$_____$$$$_____$$$$$$$$__$$$______$$
_$$$___$$$$___$$$$$$__$$$$$$$$_____$$$
__$$___$$$___$$$$________$$$$$$__ _$$$
__$$________$$$$$___________$$$__$$$$
__$$$______$$$$$$$$$$$$$________$$$$
___$$$___$$$$______$__$$$$_____$$$$
____$$$$$$$$_______$____$$$$__$$$$
_________$$$_______$______$$$$$$
_________$$$_______$_______$$$
__________$$_______$_______$$
_________$$$_______$_______$$$
_________$$$_______$_______$$$
_________$$________$________$$
_________$$________$________$$
_________$$$_______$_______$$$
_________$$$_______$_______$$$
__________$$_______$_______$$
__________$$$______$______$$$
___________$$______$______$$
___________$$______$______$$
__________$$$______$______$$$
__________$$$______$______$$$
__________$$_______$_______$$
__________$$$______$______$$$
__________$$$$_____$_____$$$$
___________$$$$____$____$$$$
____________$$$____$____$$$
_____________$$$___$___$$$
_____________$$$___$___$$$
______________$$___$___$$
______________$$___$___$$
_____________$$$___$___$$$
____________$$$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$007 в символах

____$$$$______$$$$___$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$
__$$$__$$___$$$__$$_$$$___$$$$_$$$$$$$$$$$$
_$$$___$$$_$$$___$$$______$$$_$$$$$$
$$$____$$$$$$____$$$____$$$$____$$
$$____$$$_$$____$$$____$$$$_$$$$$
$$___$$$__$$___$$$____$$$
$$__$$$___$$__$$$___$$$$
_$$$$$_____$$$$$____$$$$


Рука (ладошка) (картинки символами)

_______________¶¶¶¶¶______¶¶¶¶
______________¶¶___¶¶____¶¶__¶¶
______________¶¶____¶¶___¶¶___¶¶
_____¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶¶__¶
____¶¶__¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶_¶
_____¶¶____¶¶¶__¶_____¶__¶_____¶
______¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶__¶_¶¶_¶____¶¶______¶¶¶¶¶
_¶¶¶____¶¶____¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶_¶¶¶¶__¶¶__¶_¶¶¶____¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶¶___¶¶¶¶
¶¶___¶¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶____¶¶¶¶____¶¶_¶¶¶___¶¶¶¶
_¶¶______¶¶¶_____¶¶___¶¶¶_____¶¶_¶¶____¶¶
__¶¶¶¶___¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶_¶¶____¶¶
_____¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶
_______¶¶__¶¶______________¶¶¶¶¶¶____¶
________¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶
________¶¶__¶¶¶¶¶____¶¶¶¶___¶________¶
________¶¶¶¶¶______¶¶¶¶_____________¶¶
_________¶____¶¶¶¶¶¶¶_______________¶
_________¶__¶¶¶___¶¶_______________¶¶
_________¶¶_¶¶____¶¶______________¶¶
_________¶¶______________________¶¶
__________¶¶___________________¶¶¶
__________¶¶¶__¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶
____________¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶
____________¶¶____¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶
_____________s_______¶______¶¶
_____________¶¶_____¶¶______¶¶
_____________¶¶_____¶¶______¶¶¶
____________¶¶¶_____¶¶_______¶¶
__________¶¶¶_¶¶_____¶______¶¶¶
_________¶¶___¶¶___________¶¶_¶¶
________¶¶____¶¶_________¶¶¶__¶¶
______¶¶¶_____¶¶________¶¶¶___¶¶
____¶¶¶¶______¶¶_____¶¶¶¶¶_____¶¶
__¶¶¶¶_________¶____¶¶¶¶_______¶¶¶
¶¶¶¶___¶_______¶¶_¶¶¶¶__________¶¶¶
_¶¶¶___¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶
___¶¶¶__¶¶_____¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶
____¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶__¶
_____¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶_¶¶_________¶¶¶__¶
_______¶¶____¶¶¶__¶¶¶_____¶___¶¶¶__¶¶
________¶¶____¶¶¶____________¶¶¶___¶¶
_________¶______¶¶_________¶¶¶¶____¶
________¶¶¶______¶¶______¶¶¶¶¶____¶¶
________¶¶¶¶_____¶¶_____¶¶¶¶______¶
________¶__¶______¶¶___¶¶¶¶______¶¶
________¶__¶¶______¶_¶¶¶¶_______¶¶
________¶¶__¶¶_____¶¶¶¶________¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶
______________¶¶¶__________¶¶¶
________________¶¶¶______¶¶¶
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶


:....................._
:....................0_)
...................,(_(
IIIIIIIIIIIII:II_,./_--°-,,,,__
IIIIIIIIIIII:II_''((-_-_--_-==C.)
IIIIIIIIIIII:II::=-_-_--_---==C,)
IIIIIIIIIIII:II::=-_-_--_--==C,)
IIII(O)II:II--=,_-_-_-==C,)
IIIIIIIIIIIIIII:II...._?_°°°_""_?

........................0)
......................,(('
__________.....0))),_
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;II(((((((((((((0)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;II(((((((((((((((0)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;II((((((((((((((0)
;;;;;;;;;;;;;(o);;;;°II((((((((((0)
""""""""""""""""""


````````````````````````````````````````````````````
````````````````````````````````````````````````````
```````````````````````¶ќ¤«`````†ћҐ¶````````````````
``````````````````````$»»»¤````«–»»»_```````````````
`````````````````````ћ»»»»_```‡–»»»§†```````````````
`````````````````````–»»»Ґ```†§»»»–‡```«¶ћ‡`````````
````````````````````¶»»»€‡```ќ»»»»ћ```_»»»ќ`````````
```````````````````†€»»»–†``¤»»»»ќ```‡€»»»ћ`````````
`````«_«```````````ћ»€»»§†`_»»»»»Ѓ```¤»»»¤``````````
````_»»»§_`````````§»»»»$`‡€»»€»$```$»»»§†``````````
````«»»»»»Ѓ```````«€»€»»ћ`¤»»»»»‡``¤»»»»_```````````
`````–»»»»§```````ћ»»»»€‡‡»»»€»¤`‡§»»»»$``````†ћҐ«``
`````¶»»»»»«`````†§»»€»»¶ќ»»€»»««–»»»»§†`````ћ€»»¤``
`````‡€»»€»Ґ`````¤»»»»€»»»»»»»¤_€»»»»ќ†````‡$»»»–‡``
``````¤»»»»–````Ѓ»»»€»»€»»€»€»€€»»»»ќ†```†¶€»»»$†```
``````¶»»»»»¶‡Ѓ¤»»»»»»€»»€»»»€»»»»»¤```«Ґ€»»»§«`````
``````«»»€»»»€»»»»€»€»»€»»»»€»»»»€»_`_ќ€»»»–¶```````
``````‡€»»€»»»»»€»»€»»€»»€»€»»€»€»»––»»»»»$†````````
``````†§»»»€»»€»»€»»€»»»€»»»€»»€»»»»»»»»ќ«``````````
```````$»»€»»€»»€»»€»»€»»€»€»»€»»€»»»»–Ѓ````````````
```````‡€»»»»»€»»€»»»€»»€»»»»»»€»»€»»§«`````````````
````````$»€»€»»»€»»€»»»€»»€»€»€»»€»»ќ†``````````````


___+++________00++00_____________
___+000________0++00______________
____++00_______++000_____+0______
____++00______+++00_____+00______
_____++00_____++000+____+00______
_____++00____++000+0____++0______
_____++000___++888+00__++00______
______++000_++888++000++00_______
______++00000++00+00000+00_______
______+++0000+000000000000________
_______++00000000000000000________
_______+++000000000000000_________
______+0+++00000000010000_________
_____+0++++0000000000000__________
______+00+++000000000000__________
_______++0++000000000000__________
________+++000000000000___________
_________++000000000000
_______________+00+_____________
__________________


------------------------------i------$$b------d$$b
-----------------------------dIb-----$$$b-----$$$$
-----------------------------$$$-----$$$$b----$$$$
-----------------------------$$$$----Э$$$$----$$$$
-----------------------------$$$$b----$$$$----$$$$
-----------------------------$$$$$----$$$$----$$$$
-----------------------------Э$$$$b---Э$$$----$$$$
--------------------$$b-------$$$$$----$$$----$$$й----------dHb
--------------------$$$b-------$$$b----$$$-----й--------------dH$$
--------------------Э$$$b-------$$$----Э$^-d$&&&&b-------d$$$$
---------------------й$$$b------^$^---d$$$$$$$$й$$b------d$$$P
----------------------й$$$b------^$$$$$$$$$$$$$-$$$b____$$$й
------------------------й$$-$$$$$$$$$$$$$$$$^---$$$$$$$$$$E
--------------------------й$$$$$$$$$$$$$$$^------$$$$$$$$P
---------------------------Э$$$$$$$$$$$$$Э------d$$$$$$EP
----------------------------й$$$$$$$$$$$b-------$$$$$$$P
-----------------------------й$$$$$$$$$$$b-----$$$$$$$E
------------------------------й$$$$$$$$$$$b----$$$$$$$P
-------------------------------й$$$$$$$$$$$b--$$$$$$$P
--------------------------------й$$$$$$$$$$$-$$$$$$$P
---------------------------------Э$$$$$$$$P-$$$$ $P


__________________________________________________
______________¶¶¶___11_______________¶¶___________
_____________¶¶¶¶__1¶¶¶________¶¶¶__¶¶¶¶__________
_______¶¶1___¶¶¶¶__¶¶¶¶_______¶¶¶¶__¶¶¶¶__________
_______¶¶¶___¶¶¶1__¶¶¶¶_______¶¶¶¶__1¶¶¶____¶1____
______1¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶¶_________¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶____
______¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶¶___
______¶¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_1¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶___
______¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶¶1_¶¶¶¶__1
______¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶1¶¶¶¶¶_¶¶¶¶___
______¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶___
______¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶¶1¶¶¶¶_¶¶¶¶___
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶___
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_1¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶___________________________________1¶¶¶¶¶¶¶
1¶¶¶¶1________________________________1_____¶¶¶¶¶¶
______________________________________________11__


_________________¶¶¶¶_____________________________
________________¶¶¶¶¶¶__________¶¶________________
___________¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶_______________
__________¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶______________
__________¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶______________
___________¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶______________
___________¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶_______________
___________¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶_______________
____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_______________
____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶_______________
____¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶_______________
_____¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
______¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶____
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________________
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________________
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________________
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________________
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________________
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________________


______$$$__$$$__________________________
____$__$$__$$$__________________________
___$$$_$$$_$$$____________$$$$_$$$______
____$$$_$$_$$$____________$$$$_$$$$$$___
$$$_$$$_$$_$$$____$$______$$$_$$$_$$$___
$$$__$$__$$$$___$$$$______$$$_$$$_$$_$$$
_$$$__$$$$$$$$__$$$$$$$$___$$_$$_$$$__$$
__$$$$$$$$$$$$$__$$_$$$$___$$$$$$$$$_$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$___$$$___$$$$$$$$_$$$_
____$$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$$___
____$$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$$___
_____$$$$$$$$$$$_______$$$$$$$$$$$$$____
______$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$$$$____
________$$_______________$$$$$$$$$$_____
______________________________$$$_________________________________________________________
_____________________$____$$______________________
___________________$$$$_$$$$______________________
_________________$$$$$_$$$$___$$$_________________
________________$$$$$$$$$___$$$$$_________________
______________$$$$$$$$$$__$$$$$___________________
_____________$$$$$$$$$$$$$$$____$$________________
___________$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$__$$$___________
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$__$________
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$__$$$_$$$_______
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$__$$$$$$$______
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$_$$$$$$$$$$$$______
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$_$$$$$$$$$$$$_____
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$_____
____$$$$$$$$$$$$_______________$$$$$$$$$$$$$$_____
______$$$$$$____________________$$$$$$$$$$$$$$____
_______$$$_______________$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$____
________$________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____
____________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$____
_______________________________$$$$$$$$$$$$$$$$___
_________________________________$$$$$$$$$$$$$$___
___________________________________$$$$$$$$$$$$$__
____________________________________$$$$$$$$$$$$$$
_____________________________________$$$$$$$$$$$$$
______________________________________$$$$$$$$____


________________________________________
_______________$________________________
_________$$$___$$_______________________
__________$$___$$_______________________
_____$$$___$$$__$$______________________
______$$$___$$__$$$_____________________
________$$___$$__$$__________$$_________
___$$____$$__$$$__$$_______$$$__________
___$$$$___$$__$$_$$$$_____$$$___________
_____$$$$__$$$$$$$$_$$___$$$____________
_______$$$__$$$$$__$_$$_$$$_____________
_________$$$$$$$$$$___$$$$$_____________
___________$$$$$$$___$$$$$______________
____________$$$$$$__$$$$$_______________
_____________$$$$$$$$$$$$_______________
______________$$$$$$$$$$$_______________
_________________$$$$$$$$$______________


+88_________________+880_______
_+880_______________++80_______
_++88_____Homie____+880________
_++88_____________++88________
__+880___________++88_________
__+888_________++880__________
__++880_______++880___________
__++888_____+++880____________
__++8888__+++8880++88_________
__+++8888+++8880++8888________
___++888++8888+++888888+80____
___++88++8888++8888888++888___
___++++++888888fx88888888888___
____++++++88888888888888888___
____++++++++000888888888888___
_____+++++++00008f8888888888___
______+++++++00088888888888___
_______+++++++0888f8888888____
_______+++++++08888l888888____
________+++++++8888888


__________________________________________________
_____________8888____888_____________888______888_
_____________8_88___88_88___________88888____88888_
_________88__88_88__88_88__________8888888888888888
________8888_88_88__88_88__________8888888888888888
________8__88_8_888_88_88__________8888888888888888
________88_88_88_88_88_88___________88888888888888
_____888_8_888_8__8888_88____________888888888888__
_____888888__888__8888_88_____88888___8888888888___
_____88_8888__888__8888_8___888_88_____88888888____
______88_88888__________88_88__88________8888_____
_______88__888___________8888__88_________88______
________888_8_______8_____88__88__________________
__________88________88________88__________________
___________88________88______888__________________
____________8_________8_____888___________________
____________88_________8__8888____________________
_____________888_888888888888_____________________
______________888_88888888888_____________________
________________88_____88888______________________
________________88_____88888______________________
________________88_____88_88______________________
________________88_____88_88______________________
________________8______88_88______________________
_______________88______8_888______________________
_______________88______88_88______________________
______________88______88__88______________________
______________8_______88__88______________________


Перчатка из символов

`````````$````````````````````````````````````````
````````$$$$``````````````````````````````````````
````$$$``$$$``````````````````````````````````````
````$$$$``$$$$```$$```````````````````````````````
``$$`$$$$$`$`$$``$$$``````````````````````````````
``$$$$$$`$$$$`$``$`$$`````````````````````````````
```$$$$$$`$$$$$$$$`$$`````````````````````````````
$$``$$$$$$``$$$`$$`$$`````````````````````````````
$$$$$$$``$$$$`$`$$`$$$````````````````````````````
``$$$$$$`$$$$$`$$$`$$$````````````````````````````
```$$$$$$`$$$$$$$`$$$$````````````````````````````
````$$$``$$$$$$$`$$$$$````````````````````````````
``````$$$$$$$`$$$$$$$$````````````````````````````
```````$$$`$$$$$$$$$$$````````````````````````````
````````$$$$$$$$$$$$$$$$``````````````````````````
`````````$$$$$$$$$$$$$$`$$````````````````````````
``````````$$$$$$$$$$$`````$$``````````````````````
`````````````$$$$$$```````$$``````````````````````
````````````````$$``````$$````````````````````````
````````````````$``````$$`````````````````````````
`````````````````$$``$$```````````````````````````


Палец из цифр и букв

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERdqqqHEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEqgggggggEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEqgY````_gqEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEgY```````gdEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEhd````````HgEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEqi````````_gEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERg`````````_gEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEhg`````````_gEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEgg`````````_gHEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEgg`````````_ghEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEqg`````````YghEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEgg`````````YgHEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERgg`````````NghEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEhgg`````````ggHEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEhgN`````````ggHEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEhgA````````KggHEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEhgc````````gqgREEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEhgi`````````ggEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEgg``````````qgEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERgg`````````_qgEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEggF`````````iggEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERgg``````````cgqEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEqgggghEdgN``````````dgdEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEqgqgggHgggggR```````iqgqgdEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEqgK```````gggR```````````ggEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEhggEEEgg`````````HgqR```````````qqEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEhgggqgggF`````````HggNAi`````````HgEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEdg``_gggN``````````HggH```````````FghEEEEEEEEEEEEEE
EEEEqN`````ig```````````gqg```````````NgggggqHEEEEEEEEEE
EEEqA```````_A``````````gqg``````````ggggqggggggEEEEEEEE
EEg_`````````q`````````Rgg``````````Aqg```_gqggggEEEEEEE
hg```````````H`````````ggA``````````gg```````ggggqEEEEEE
q````````````H````````HgN``````````gg_```````cggggEEEEEE
`````````````g```````Fgg```````````gg````````cggggHEEEEE
````````````YN``````gggA``````````Rgg````````NgggqggREEE
````````````ggggggggggg`Yi````````gg_````````qggggggggEE
```````````ggggqgggqgA```_Ngggg_`dgN````````dd````_ggggH
``````````KggYRdgqgA````````Nggqggg_````````g``````Kgggq
``````````gggA````````````````dgggg````````cg``````Kgggh
````````````````````_``````````iggc````````gi``````KgqgR
`````````````````````_gqg``````Kgg````````Ng```````RgggE
```````````````````````Ygc````_ggc````````g_```````ggggE
`````````````````````````NRKRgqgg````````Yg```````igggHE
```````````````````````````qggggq```````Kq````````gqggEE
````````````````````````````qgggggd````gqg```````YgggEEE
q```````````````````````````_gggggqgggggggc`````YgggqEEE
gR```````````````````````````qq``````_RggggdccNgggggEEEE
EEgq``````````````````````````g``````````FRRRggggggEEEEE
EEERggF```````````````````````i``````````````qggggREEEEE


___________________FF
__________________F__F
__________________F__F
__________________FFFF
__________________FFFF
__________________FFFF
_____________FFFF.FFFF
_____________FFFF.FFFF.FFFF
_____________FFFF.FFFF.FFFF.FFFF
_____________FFFF.FFFF.FFFF.FFFF
_____________FFFF.FFFF.FFFF.FFFF
___FFFFF_____FFFFFFFFFFFFFFFFFFF
__FFFFFFF____FFFFFFFFFFFFFFFFFFF
___FFFFFFF___FFFFFFFFFFFFFFFFFFF
____FFFFFFF__FFF_FUCK_YOU_FFFFF_
_____FFFFFFF_FFFFFFFFFFFFFFFFF__
______FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF___
_______FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF____
________FFFFFFFFFFFFFFFFFFF_____
__________FFFFFFFFFFFFFFFF______


________________**__________________________________________
_____________*80**08*_______________________________________
_____________S0_____80______________________________________
_____________80______80________________________000000_______
______________8_______00_____________________*8*____80______
______________*8_______00___________________08______8_______
_______________*8_______00_________________00______00_______
________________00_______80_______________00______*8________
_________________8*_______8*_____________00_______S*________
__________________0________8*___________00_______00_________
__________________08________8*_________00_______*S__________
_______________000*00**______80_______80________S0__________
__________***0S0_____*00______08_____80________08___________
________*0****08_______*8*_____*80*00*________*S____________
_______*8_______0*_______00___________________S8____________
________S0______*8800*****8S*________________8S_____________
________S00*____S0______0S*00000**__________*S______________
_______08__*0***0S80****0*______*000________S8______________
_______8*_____***0880****__________*00*____*S_______________
_______8*______________***80__________00*__8*_______________
_______08_________________*S0*__________008S________________
________8________________*0*______________S0________________
________0*_______________0________________00________________
_________8*______________0________________00________________
_________*8______________8*_______________00________________
__________*8_____________00_______________80________________
___________*8*___________________________*8_________________
_____________880*_______________________08__________________
______________S8**000***000*************80__________________
______________08________________________*0__________________
_______________*____________________________________________
____________________________________________________________


. " " .,,,,,,,,. " " ,
I......I,,,,,,/....../
I......I,,,,/....../
I......I,,/....../
I......I/..... ---. _
I...... __/...../.....;
I...../.....)..../...../
I.../....../_ /\__/\
I./....../..............I
(........\.............I
,\.................../
,,I..................I
,,I..................I


______________$$LOVE$$$
_____________$$$$$$$$$$$_________________________________,,
_____________$$$$$$$$$$$$______________________________$$$$$,
_____________`$$$$$$$$$$$____________________________$TERMI$$
______________`$$$$$$$$$Z$______uuu_______uuu_______$$$$$$$$"
_______________`$ZzZ$$$Z$$$___$$$$$$$___$$$$$$$____$$$$$$$$"
________________`$$$ZZZ$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$$$__$$$$$$$$"
_________________`$$$$$$$$$$_$$ZZ$$$$$_$$ZZZ$$$$_$$$$$$$$
____u$$$$$$u______`$$$$$$$$$$_$$$ZZZ$$_$$$$$ZZ$$_$$$$$$$"
__$$$$$$$$$$Z$_____`$ZZ$$$ZZZ_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$
_$$$$$$$$$$$Z$$$$__$$$$zzz$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$"
_$$$$$$$$$$Z$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$ZZ$$$$_$ZZZ$$$$$_$$$$$"
___"$$$$$$$Z$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$ZZ$_$ZZZ$$$$$_$$$$$"
________`$Z$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$SB$$$__$$_$$$$$$_$$$$"
__________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,``"`,$$$$,_``"`,$$$$$$$"
___________"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$"
_____________"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$"
_______________"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$"
__________________"$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$"
___________________"$$$$$$$$$$$$$$$$_


............./??/)..............(\?`\...... ......
............/....//..............\\....\...........
.........../....//................\\....\..........
....../??/..../??\............/?` ....\?`\.....
..././.../..../..../.|_....._|.\....\....\...\.\..
(.(....(....(..../.)..).....(..(.\....)....)....).)
.\................\/.../....\...\/................/
..\................. /........\................../.
....\..............(............)............../...
......\.............\.........../............./....


Глаз из символов и букв

__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______________________________$$$$$$$$$$$$$$$$
___________________________________$$$$$$$$$$$$$
________________$____$_________$_____$$$$$$$$$$$$
___________$______________$____________$$$$$$$$$$
_______________$______$______$_____$_____$$$$$$$
______$__$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Z
____$$$$$$$$$$$$$$$$$ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ$$$$$Z
$$$$$$$$$$$$$$Z______$$$$$$$$$$$$$$$Z$$$_____Z$$Z
___$$$$$$$$$$Z_______$$$$$ZZ$$$$$ZZZZZ$$______Z$$Z
_____$$$$$$$$Z________$$$$ZZ$$___ZZZZZ$$_______Z$$Z
_______$$$$$ZZ________$$$ZZZZ_____ZZZZ$_________ZZZ
________$$$ZZZ_________$$$$ZZ____ZZZZ$___________ZZ
___________ZZZ___________$$$$ZZZZZ$$____________ZZ
_____________ZZZZ__________$$$$$$$___________ZZZ
_________________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ


Ручка в руке

__________________________________________________
__________________________________________________
_______________________________________________11_
____________________________________________1¶¶¶¶¶
__________________________________________¶¶¶¶¶¶1_
_______________________________________¶¶¶¶¶¶1____
_________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶111______1¶¶¶¶¶¶_______
________________¶¶1____11¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶__________
______________¶¶¶______________¶¶¶¶¶¶_____________
_____________¶¶1____1¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶_______________
____________¶¶____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__¶¶1_____________
____________¶¶___¶¶1___¶¶¶¶¶1______¶¶¶____________
___________¶¶___¶¶__¶¶¶¶¶¶¶_________1¶¶1__________
__________1¶1__¶¶¶¶¶¶¶1__¶¶___________¶¶¶¶________
__________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________1¶¶_______
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11__________________¶¶_______
________1¶¶¶_____________________________¶¶_______
_____1¶¶¶¶¶¶1___________________________1¶1_______
____¶¶¶¶¶1_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1________1¶¶___¶¶________
__¶¶¶¶1_______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
_11_____________1¶1_1¶¶1____11¶¶1______¶1_________
__________________________________________________
__________________________________________________


Губы из цифр

___________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.


__________________________________________________
_____________________________¶¶¶¶¶¶_______________
____________________________¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
___________________________¶¶______________¶¶¶¶¶¶_
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶____________¶¶¶¶_____
________________¶¶¶¶____¶¶¶_____¶¶_____¶¶¶¶_______
_______________¶¶¶_____________¶¶¶____¶¶¶_________
______________¶¶¶____________¶¶¶_____¶¶¶__________
____________¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶___________
___________¶¶¶____¶¶_____________¶¶¶¶_____________
_________¶¶¶__________________¶¶¶¶¶_______________
_____¶¶¶¶¶¶______________¶¶¶¶¶¶¶¶_________________
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________
__________________________________________________


1 2 3 4 5 6 7 8